Kortlægningen - konklusioner og anbefalinger

5.08.2014
|
0 kommentarer
|
Overflod og passion i Ordrup

Kortlægning af fødevareproducenter i Odsherred – samlede resultater og iagttagelser fra Lokalværket

Odsherred har mulighed for at blive selvforsynende med grønt, frugt, kød, brød og mejeriprodukter. Vores undersøgelse viser, at der er mange forskellige fødevarer i Odsherred. Der er større mængder af såkaldte basisvarer (mælk, kød, brødkorn, kartofler, gulerødder) og på nuværende tidspunkt er der flere specialfremstillede varer samt flere på vej (øl, vin, most, saft, marmelader, brød, is og diverse spændende grøntsager og krydderurter).

Mange gjorde opmærksom på, at de økonomiske vilkår bliver tiltagende dårligere for fødevareproducenterne. Som producent er man tit afhængig af en grossist eller fødevarekæde, og er man først ’fanget’ ind hos disse, bliver man ofte presset, bl.a. på kreditbetingelser mm. Det tiltagende bureaukrati på fødevareområdet er også noget, næsten alle producenter omtaler.

Flere ytrede, at de bedste overlevelsesmuligheder er gennem stor vækst i omfang eller ved at producere som hobby- og deltidslandmænd, dvs. baseret på supplerende indtægt. Enkelte gav endda udtryk for, at det er meget fint at promovere de lokale fødevarer i Odsherred, men hvis ikke avlerne får bedre vilkår og hjælpes til udvikling og vækst, vil der blive færre og færre til at levere dem.

Det er vores indtryk, at der mangler et generationsskifte. Vi talte med mange avlere, der er pensionerede eller ved at blive det, og hvor der ikke er nogen til at overtage produktionen.

Iværksætteri og erhvervsudviklende tiltag på fødevareområdet er tiltrængt. Se mere herom i sidste afsnit.

Udfordringer og muligheder i forbindelse med lokal afsætning

En del (større) producenter producerer på kontrakt eller har faste aftaler om afsætning, og har fravalgt det lokale marked.

Det er dog vores opfattelse, at man godt kan arbejde på, at flere producenter i denne gruppe kan komme til at afsætte varerne lokalt. Blandt andet ved at hjælpe dem til at lægge pres på deres grossister om tilladelse til, at en aftalt produktionsmængde fritstilles mhp lokal afsætning og sørge for, at der udarbejdes nogle fordelagtige og stabile samarbejdsmuligheder med lokale aftagere. Enkelte kan dog allerede levere til lokale aftagere og/eller udvide produktionen mhp dette. De vil således gerne levere lokalt, hvis der er tale om tilstrækkelig mængder til, at det kan betale sig for dem. Vi går endvidere ud fra, at man kan forhandle med de lokale grossister og pakkerier på Lammefjorden om at disse leverer lokalt.

En del af de mindre producenter har for lille produktion til videresalg eller synes, det er for administrativt bøvlet, hvis de skal sælge ’business to business’. Nogle af disse har opbygget en privat kundekreds og/eller sælger fra egen gårdbutik. De vil nødig svigte deres trofaste kundekreds og antager også at de sandsynligvis får en bedre pris for deres produkter ved privat salg end tilfældet vil være for ’business to business’. Flere af denne gruppe har dog både interesse i og mulighed for at udvide deres produktion, og dermed sælge en del af denne via BtB eller andet, hvis de kan få en form for sikkerhed for afsætningen

I vores undersøgelse stødte vi også på problemstillinger af mere teknisk karakter. For det første spørgsmålet om hvorvidt grøntsagerne skal leveres vaskede eller uvaskede til evt. restauranter, hoteller mv. og for det andet, at disse aftagere helst vil aftage bestemte dele af de slagtede dyr (”pistolstykket”).

Såfremt større mængder af Odsherreds fødevarer skal afsættes lokalt, vil det være en fordel med bedre forarbejdningsmuligheder (mejeri, mølleri, bageri). Det gælder især, hvis man gerne vil tilbyde brød, mælk og mejeriprodukter. Enkelte producenter har planer om at etablere sådanne forarbejdningsmuligheder, hvis de kan skaffe finansiering. Det er vigtigt at støtte op om.

Samarbejde med og mellem producenter – i bl.a. fødevareklyngen

I undersøgelsen spurgte vi til, hvem der vil være interesserede i at samarbejde med fødevareklyngen om hhv. lokal distribution og geoparkmærkning. 30 ud af 52 svarede positivt herpå – enkelte dog med forbehold. Andre 10 svarede ”måske” og ville gerne inviteres til uforpligtende samtale.

Det er vores indtryk, at mange af disse især har interesse i samarbejde i forbindelse med afsætning til et lokalt distributionsnetværk. Det vil de fleste jo gerne, hvis de får en rimelig pris.

Det er dog ikke alle, der lige nu har en produktion, de vil kunne levere lokalt. Derfor er der også nogle, der på det grundlag siger nej tak. Flere begrundede også et nej med, at de var blevet for gamle til at indgå nye aftaler.

Der var enkelte med stærke holdninger til samarbejdet i Odsherred. Et par stykker følte sig udelukkede, mens andre gav udtryk for, at de kun ønskede samarbejde, hvis man kunne blive enige om nogle kriterier for kvalitet. Således mente nogle, at et geopark-brand kun giver mening, hvis det borger for en kvalitet – ellers bliver det hurtigt devalueret. Nogle af de økologiske avlere vil ligeledes af principielle årsager kun arbejde sammen med andre med tilsvarende høje kvalitetskrav.

Flere producenter, der er medlemmer af FIO, er ikke tilfredse med den nuværende Geoparkmærkning (juni 2014). De mener, at der skal være langt større krav til, at råvarerne i de forarbejdede fødevarer, skal være produceret i Geopark Odsherred.

Vi spurgte også til ønsker og perspektiver for et øget samarbejde omkring fælles indkøb, afsætning og markedsføring. Her var der mange positive tilbagemeldinger og også mange konkrete idéer. Dog gav næsten alle udtryk for, at de ikke har tid til udvikling. Med andre ord skal dette nok organiseres udefra.

Flere nævnte muligheden for et samarbejde omkring afsætning direkte til restaurationer – nogle har allerede sådanne aftaler. Atter andre forestillede sig at levere til en slags fælles gårdbutik for lokale fødevarer fra Odsherred. Et sådant koncept er udviklet af Madmarkedet i Præstø, som gerne vil udbrede det, også til Odsherred – men her handler det kun om økologiske og biodynamiske varer. Flere af de økologiske avlere ville meget gerne levere hertil.

En fælles gårdbutik kunne også etableres virtuelt, som enkelte avlere var inde på. Her kunne avlerne lægge produktbeskrivelser og anden information ud på.

Der var lidt blandede holdninger til muligheden for at deltage i Farmers Markets. Mange ser en god mulighed her, men andre – ikke mindst flere grøntsagsavlere – henviste til, at der var et meget stort arbejde og en meget lille indtjening forbundet med sådanne markeder – det er næsten kun noget værd som PR og kundepleje. Andre var skeptiske mht. at samarbejde med andre producenter vedr. salg på markeder eller restauranter. Fx hvis enkelte producenter fordrer deres dyr med affaldsprodukter eller sælger restprodukter.

Potentialer for udvikling af oplevelsesøkonomi

En række af producenterne interesserer sig for den direkte kontakt med kunderne. De ønsker at få respons på deres arbejde, høre om kundernes behov og formidle deres gode historier. De oplever også, at kunderne har stor interesse i at få den autentiske og nære kontakt til ’deres’ fødevareproducenter.

Producenterne blev adspurgt om de var interesserede i at deltage i en tilbagevendende ’oplevelsesrig madrute’, som både har til formål at markedsføre producenterne og samtidig give kunderne en autentisk oplevelse! Det kan konkluderes af de mange positive svar, at det er der basis for.

Anbefalinger og konkluderende bemærkninger

Vi oplevede, at flere fødevareproducenter havde en holdning til og interesserede sig for hvorledes et distributionssystem kan indrettes. Enkelte henviste i den forbindelse til andre, som de vidste arbejdede med emnet.

Det vil umiddelbart være en god idé at kontakte disse med henblik på sparring og udveksling af idéer. Det drejer sig bl.a. om Regional Madkultur, hvor vi fik en konkret henvisning til Lisbeth Gjerulf (tlf 27 64 48 69), der arbejder med emnet.

De økologiske avlere er særligt interesserede i at arbejde med lokal afsætning og beskæftiger sig derfor også med emnet – her kunne man tage kontakt med Økologisk Landsforening eller med folkene bag Økologisk Madmarked-konceptet, der efter sigende skulle være langt fremme med planer for et lokalt distributionssystem.

Vi har ladet os fortælle, at Udvikling Nordvestsjælland har givet støtte til udvikling af et distributionssystem blandt fiskerne i regionen, hvilket i øvrigt også skal inkludere andre producenter. Hvis ikke allerede det er sket, vil vi mene, at det er oplagt at koordinere og evt. samstemme tankerne i hhv. fiskernes regi med fødevareklyngens. Det er kommunens erhvervskonsulent Anette Friis, der koordinere udviklingsarbejdet med fiskerne på Odden.

Det er vores klare overbevisning at markedsføring og gode netværks/samarbejdsaftaler mellem producenter og hhv. (nye) forarbejdende virksomheder er vigtigt i forbindelse med lokal afsætning, markedsføring og erhvervsmæssig udvikling.

Som foreslået fra én af producenterne, vil det, som næste skridt, være oplagt at kortlægge aftagernes behov (restauranter, cafeer og hoteller) for fødevarer og forsøge at matche dette med resultater fra denne undersøgelse.

Som nævnt ovenfor er flere initiativer under udvikling, og en satsning på iværksætteri indenfor fødevareområdet i Odsherred er oplagt! Flere nævner, at Odsherred har mulighed for at udgøre en unik rugekasse for udklækning af nye idéer vedr. fødevarer, ikke mindst forarbejdning af fødevarer.

Vi har et potentielt stort marked i sommerhussæsonen, som vi ikke udnytter optimalt. Et virtuelt madmarked med diverse app’s, de nævnte oplevelsesrige madruter og muligvis også udvikling af Farmers market, er oplagte initiativer til bedre markedsførings og afsætningsmuligheder i denne sæson.

Måske der skulle tænkes i baner af etablering af et fødevare- iværksætterhus med produktionskøkken til afprøvning af nye tiltag. Èn af de interviewede kendte til produktionshoteller i USA, som fungerer på denne måde. Vi har talt med en repræsentant fra landboforeningen Gefion, der i givet fald ville kunne yde gratis rådgivning i et sådant miljø.

Undersøgelsen har været yderst spændende at lave. Vi er begejstrede over at opleve producenternes store engagement i deres erhverv, og deres interesse (som oftest) for udvikling og lokal afsætning. Der er dog ingen tvivl om, at der mangler flere hænder og hoveder samt understøttende rammer til at skabe en vækst & udvikling i Odsherreds fødevareerhverv.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>