Vedtægter

Vedtægter for Lokalværket

§ 1
Navn og hjemsted
Stk. 1.
Foreningens navn er Lokalværket – forum for grønne og sociale initiativer (fremover benævnt Lokalværket).
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

§ 2
Foreningens formål
Stk. 1.
Foreningens formål er at udfylde en koordinatorfunktion for borgere, der ønsker at bidrage til udviklingen af deres lokalsamfund gennem grønne eller sociale initiativer. Dette vil vi primært gøre ved:

 • At inspirere/vidensdele: Ved at fortælle om konkrete tiltag og deres resultater – og evt. arrangere studieture hertil – vil vi formidle en konkret forestilling om, hvad der er muligt.
 • At bringe sammen: Vi tror på synergi-effekten, når borgere med forskellige idéer og kompetencer bringes sammen. Bl.a. vil vi bringe idé- og projektmagere sammen med arbejdsløse, da sidstnævnte i mange tilfælde vil kunne tilbyde værdifuld tid til at udvikle og implementere idéerne. Vi vil også formidle kontakter til både forvaltning og fagfolk, der kan tilvejebringe de nødvendige rammer og indspark.
 • At etablere de økonomisk-organisatoriske rammer: Vi vil henvise til forskellige modeller og muligheder inden for det socialøkonomiske og kooperative felt, der kan forankre påtænkte projekter, så organisation, jura og økonomi ikke udgør uoverskuelige startvanskeligheder.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ 3
Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1.
Foreningen er medlem af Odsherred Erhvervsråd. 

§ 4
Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer (samt suppleanter) er fritaget for kontingentbetaling.
Stk. 3.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren. Eksklusion af medlemmer kan ske på generalforsamlingen.

§ 5
Generalforsamling
Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg i henhold til § 6, stk. 1.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
 9. Evt.

 

Stk. 6.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.
Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes
inden en måned, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftlig stiller krav herom. 

§ 6
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges endvidere et antal suppleanter, hvis det ønskes.

Stk. 2.
Bestyrelsen udpeger en formand, næstformand og en kasserer blandt sig.
Stk. 3.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 4.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 6.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/
beslutninger.

 § 7
Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut
Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december
Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen
Stk. 4.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

§ 8
Tegningsregler
Stk. 1.
Foreningens tegnes af formanden og næstformanden i forening eller ved en af disses forfald af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9
Hæftelse
Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. 

§ 10
Vedtægtsændringer
Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 3/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

§ 11
Opløsning
Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske med 3/5 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.
Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til formål, der på samme måde som Lokalværket tilgodeser grønne eller socialøkonomiske initiativer i lokalsamfundet. 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 3.1.2013